Công An Tỉnh Tiếng Anh Là Gì là gì?

Công An Tỉnh Tiếng Anh Là Gì
Tiếng Anh: provincial police