Cục Cảnh Sát Đkql Cư Trú Và Dlqg Về Dân Cư Tiếng Anh là gì?

Cục Cảnh Sát Đkql Cư Trú Và Dlqg Về Dân Cư Tiếng Anh là gì?
Tên Tiếng Anh: Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database