Các loại bơm trong tiếng Anh

Bơm ly tâm trục ngang

Horizontal Centrifugal pumps

Bơm ly tâm trục đứng

Vertical Centrifugal pumps

Bơm ly tâm nhiều tầng trục đứng

Vertical Multi-stage Centrifugal pumps

Bơm ly tâm liền trục

Close -coupled Centrifugal pumps,

Monoblock Centrifugal pumps

Bơm ly tâm rời trục

Bare-shaft Centrifugal pumps

Bơm ly tâm tự hút

Self-priming Centrifugal pumps

Bơm từ

Magnetic driven Centrifugal pumps

Bơm ly tâm cánh kín

Close-impeller Centrifugal pumps

Bơm ly tâm cánh hở

Open-impeller Centrifugal pumps

Bơm ly tâm cánh nửa hở

Semi-open-impeller Centrifugal pumps

Bơm ly tâm vỏ rời

Split-casing Centrifugal pumps

Bơm ly tâm hướng tâm

Radial-flow Centrifugal pumps

Bơm ly tâm hướng trục

Axial-flow Centrifugal pumps

Bơm ly tâm dòng xiên

Mixed-flow Centrifugal pumps

Bơm giếng khoan

Borehole Centrifugal pumps

Bơm trên ống

In-line Centrifugal pumps

Xem thêm: Dịch thuật các tên gỗ, cây sang Tiếng Anh