1166 từ vựng Tiếng Trung HSK5 cần nhớ nhất

Danh sách trọn bộ 1166 từ vựng thi Tiếng Trung HSK5 cần nhớ nhất mà chúng tôi đã dày công biên soạn, chúc các bạn thi tốt

tu vung hsk5
Bộ từ vựng Tiếng Trung HSK5
 1. 啊 a a à ừ ờ
 2. 爱 ai yêu
 3. 矮 ai thấp
 4. 唉 ãi ôi, than ôi, trời ơi
 5. 爱好 àihào yêu thích, thích
 6. 爱护 àihù yêu quý, bảo vệ
 7. 爱情 àiqíng tình yêu, tình ái
 8. 爱惜 àixĩ yêu quý, quý trọng
 9. 爱心 àixĩn tình yêu
 10. 安静 ãnjìng yên lặng
 11. 安全 ãnquán an toàn
 12. 按时 ànshí đúng hạn
 13. 安慰 ãnwèi an ủi
 14. 按照 ànzhào căn cứ, dựa theo
 15. 安装 ãnzhuãng lắp đặt
 16. 阿姨 Ãyí cô, dì
 17. 吧 ba nhé, nhá
 18. 八 bã tám
 19. 爸爸 bàba bố
 20. bái trắng, bạc
 21. 百 băi trăm
 22. 摆 băi xếp đặt, bày biện
 23. 半 bàn nửa
 24. 班 bãn lớp
 25. 搬 bãn chuyển đi
 26. 办法 banfa biện pháp, cách
 27. 棒 bàng gậy
 28. 帮忙 bãngmáng giúp, giúp đỡ
 29. 办公室 bàngõngshì văn phòng
 30. 帮助 bãngzhù giúp, giúp đỡ
 31. 办理 bànlĩ xử lý
 32. 班主任 bãnzhũrèn giáo viên chủ nhiệm
 33. 薄 báo mỏng
 34. 抱 bào ôm, bế
 35. 饱 băo no
 36. 包 bão bao, túi
 37. 宝贝 băobèi bảo bối, bé cưng
 38. 保持 băochí duy trì, gìn giữ (bảo trì)
 39. 保存 băocún bảo tôn, giữ gìn
 40. 报道 bàodào đưa tin, bản tin
 41. 报告 bàogào báo cáo
 42. .中‘ băoguì quý giá
 43. 包裹 bãoguỗ bọc, gói
 44. 包含 bãohán chứa, bao gôm
 45. 保护 băohù bảo vệ, giữ gìn
 46. 包括 bãokuò bao gôm
 47. 保留 băoliú giữ nguyên, bảo tôn
 48. 报名 bàomíng báo danh, đăng kí
 49. 抱歉 bàoqiàn xin lỗi
 50. 保险 băoxiăn bảo hiêm
 51. 保证 baozheng đảm bảo
 52. 报纸 bàozhĩ báo
 53. 包子 baozi bánh bao
 54. 倍 bèi lần, gấp bội
 55. 被 bèi bị, được
 56. 倍 bèi Lần, gấp bội
 57. 悲观 bẽiguãn bi quan
 58. 北京 beijmg Bắc Kinh
 59. 被子 beizi cái chăn
 60. 杯子 beizi cốc, chén, ly, tách
 61. 本科 bẽnkẽ khoa chính quy
 62. 本来 bẽnlái vốn dĩ, lúc đầu, đáng lẽ
 63. 本领 bẽnlĩng bản lĩnh, khả năng
 64. 本质 benzhi bản chất
 65. 比 bĩ đọ, so với, ví
 66. 遍 biàn lần
 67. 便 biàn ngay cả, dù cho, liền
 68. 编辑 biãnịí biên tập, chỉnh sửa
 69. 辩论 biànlùn tranh luận
 70. 鞭炮 biãnpào pháo hoa, pháo
 71. 表达 biăodá biêu đạt, diên tả
 72. 表格 biăogé bảng, bảng biểu
 73. 表格 biăogé bảng biểu, bản khai
 74. 表明 biăomíng tỏ rõ,chứng tỏ
 75. 表情 biăoqíng nét mặt, vẻ mặt
 76. 表示 biăoshì biểu thị, bày tỏ
 77. 表示 biăoshì biểu thị
 78. 表现 biăoxiàn biêu hiện
 79. 表演 biăoyăn biêu diên
 80. 表演 biăoyăn biêu diên
 81. 表扬 biăoyáng tuyên dương, khen ngợi
 82. 表扬 biăoyáng khen ngợi
 83. 标准 biaozhun tiêu chuân
 84. 彼此 bici lẫn nhau
 85. 别 bié khác, chia lìa
 86. 别 bié đừng
 87. 别人 biérén người khác
 88. 别人 biérén người khác
 89. 比较 bijiao SO với
 90. 笔记本 bijiben vở ghi chép
 91. 比例 bill tỷ lệ
 92. 避免 bìmiăn tránh
 93. 丙 bĩng thứ ba, Bính
 94. 病毒 bìngdú vius
 95. 饼干 bĩnggãn bánh bích quy
 96. 饼干 bĩnggãn bánh quy
 97. 并且 bìngqiẽ đồng thời, và, hơn nữa
 98. 并且 bìngqiẽ và, đồng thời
 99. 宾馆 bĩnguăn nhả khách, hotel
 100. 冰箱 bĩngxiãng tủ lạnh, tủ đá
 101. 冰箱 bĩngxiãng tủ lạnh
 102. 必然 bìrán tất nhiên, tất yếu
 103. 比如 bĩrú ví dụ như, chẳng hạn như
 104. 比赛 bĩsai thi đấu
 105. 必i bìxũ phải, cần phải
 106. 必需 bìxũ cần
 107. 必要 bìyào cần thiết
 108. 毕业 bìyè tốt nghiệp
 109. 鼻子 bízi mũi
 110. 玻璃 bõlí thủy tinh
 111. 博物馆 bówùguăn viện bảo tàng
 112. 材料 cáiliào vật liệu, tư liệu
 113. 参观 cãnguãn tham quan
 114. 残疾 canji tàn tật
 115. 参加 cãnjiã tham gia
 116. 参考 cãnkăo tham khảo
 117. 惭愧 cánkuì xấu hổ
 118. 餐厅 cãntĩng Phòng ăn, nhả ăn
 119. 参与 cãnyù tham dự
 120. 草 căo Cỏ
 121. 操场 cãochăng Bãi tập, sân vận động
 122. 操心 cãoxĩn lo lắng
 123. 层 céng tầng
 124. 曾经 céngjĩng từng, đã từng
 125. 厕所 cèsuõ nhả vệ sinh
 126. 测验 cèyàn đo lường, kiểm nghiệm
 127. 茶 chá trà
 128. 差 chà kém
 129. 差别 chã bié khác nhau
 130. 拆 chãi tháo rời
 131. 长 cháng dài
 132. 场 chăng nơi, bãi, cảnh, trận
 133. 长城 chángchéng Trường Thành
 134. 唱歌 chànggẽ hát
 135. 长江 chángjiãng Trường Giang
 136. 常识 chángshì thường thức
 137. 长途 chángtú đường dài
 138. 产品 chănpĩn sản phẩm
 139. 产生 chănshẽng xuất hiện, sản sinh
 140. 朝 cháo ngoảnh mặt vê, hướng vê
 141. 吵 chăo ồn ào, tranh cãi
 142. 抄 chão copy, sao chép
 143. 超过 chãoguò vượt quá, vượt lên
 144. 吵i chaojia cãi nhau
 145. 叉子 chãzi dĩa
 146. 彻底 chèdĩ triệt đê, hoàn toàn
 147. 车库 chẽkù nhả đê xe
 148. 趁 chèn nhân lúc, thừa dịp
 149. 乘 chéng đáp, đi, cưỡi
 150. 称 chẽng gọi, sọi là
 151. 城市 chéng shì thảnh phố
 152. 承担 chéngdãn gánh vác, đảm đương
 153. 程度 chéngdù mức độ
 154. 成分 chéngfèn thảnh phần
 155. 成功 chénggõng thảnh công
 156. 成果 chéngguỗ thảnh quả
 157. 称呼 chẽnghu xưng hô
 158. 成绩 chéngjĩ thảnh tích
 159. 成就 chéngjiù thảnh tựu
 160. 诚恳 chéngkẽn thảnh khẩn
 161. 成立 chénglì thảnh lập
 162. 承认 chéngrèn thừa nhận
 163. 诚实 chéngshí thảnh thực, thật thà
 164. 承受 chéngshòu chịu đựng
 165. 成熟 chéngshú thảnh thục, trưởng thành, chín chắn
 166. 成为 chéngwéi trở thảnh
 167. 程序 chéngxù chương trình, trình tự
 168. 成语 chéngyù thảnh ngữ
 169. 称赞 chengzan khen ngợi
 170. 成长 chengzhang lớn lên
 171. 乘坐 chengzuo đi, đáp (tàu hỏa, máy bay..)
 172. 沉默 chénmò yên lặng
 173. 衬衫 chènshãn áo sơ-mi
 174. 车厢 chẽxiãng thùng xe ô tô, toa hành khách
 175. 吃 chĩ ăn
 176. 翅膀 chìbăng cánh
 177. ti惊 chĩjĩng giật mình, sợ hãi
 178. 吃亏 chĩkuĩ chịu thiệt, bị thiệt hại
 179. 池子 chizi ao
 180. 尺子 chizi thước đo
 181. 冲 chõng va đập, đột kích
 182. 充电器 chõngdiàn qì sạc
 183. 充分 chõngfèn dồi dào, dầy đủ
 184. 重复 chóngfíi lặp lại
 185. 充满 chõngmăn tràn đầy
 186. 宠物 chõngwù vật nuôi
 187. 重新 chóngxĩn lần nữa, từ đầu
 188. 臭 \ chòu hôi
 189. 丑 chõu xâu XÍ
 190. 抽屉 chõuti ngăn kéo
 191. 抽象 chõuxiàng trừu tượng
 192. 抽烟 chõuyãn hút thuốc
 193. 除 chú trừ bỏ, phép chia
 194. 出 chũ ra, xuất, đến
 195. 船 chuán Athuyên ,tàu
 196. 穿 chuãn mặc, đội
 197. 传播 chuánbò ‘ 9 truyên bá, phô biên
 198. 传递 chuándì ‘ tchuyên, chuyên
 199. 辞职 cizhi từ chức
 200. 从 cóng theo
 201. 从 cóng từ
 202. 从此 cóngcĩ từ đó
 203. 从而 cong’er do đó, vì vậy
 204. 从来 cónglái từ trước tới nay
 205. 匆忙 cõngmáng vội vàng
 206. 聪明 cõngmíng thông minh
 207. 从前 cóngqián trước đây, ngày trước
 208. 从事 cóngshì làm, tham gia
 209. 催 cuĩ thúc giục
 210. 促进 cùjìn XÚC tiên, đây mạnh
 211. 错 cuò sai
 212. 措施 cuòshĩ biện pháp
 213. 错误 cuòwù 〜 ‘ lôi, sai lâm
 214. 促使 cùshĩ thúc đẩy, giục giã
 215. 大 dà to, lớn
 216. 打电话 dă diànhuà gọi điện thoại
 217. 打喷嚏 dă pẽntì hắt xì hơi, nhảy mũi
 218. 大象 dà xiàng voi, con voi
 219. 答案 dá’àn đáp án
 220. 打扮 dăbàn trang điêm, ăn vận
 221. 达到 dádào đến, đạt được
 222. 大方 dàíầng hào phóng
 223. 大夫 dàfũ bác sĩ
 224. 大概 dàgài khoảng
 225. 打工 dăgõng làm công, làm thuê
 226. 带 dài đem, mang
 227. 戴 dài đeo, mang, đội
 228. 代表 dàibiăo đại biểu, đại diện
 229. 贷款 dàikuăn cho vay
 230. 代替 dàitì thay thế
 231. 待遇 dàiyù đãi ngộ
 232. 大家 dàjiã mọi người
 233. 淡 dàn nhạt, loãng
 234. 单纯 dãnchún đơn giản, đơn thuần
 235. 单调 dãndiào đơn điệu
 236. 单独 dãndú đơn độc, một mình
 237. 挡 dăng ngăn chặn, ngăn cản
 238. 当 dãng làm, đảm nhiệm, khi
 239. 当地 dãng dì bản địa, bản xứ
 240. 当代 dãngdài ngày nay, đương đại
 241. 当然 dãngrán đương nhiên
 242. 当时 dãngshí lúc đó, khi đó
 243. 担任 dãnrèn đảm nhiệm
 244. 但是 dànshì Nhưng
 245. 单位 dãnwèi đơn vị
 246. 耽误 dãnwù làm chậm trễ
 247. 胆小鬼 dănxiăoguĩ kẻ nhát gan
 248. 担心 dãnxĩn lo lắng
 249. 单元 dãnyuán bài mục, đơn vị
 250. 到 dào đến
 251. 岛 dăo đảo
 252. 刀 dão dao, đao
 253. 到处 dàochù khắp nơi
 254. 道德 dàodé đạo đức
 255. 道理 dào lĩ đạo lý
 256. 彳到霉 dăoméi xui xẻo
 257. 道歉 dàoqiàn xin thứ lỗi, xin chịu lỗi
 258. 导演 dăoyăn đạo diễn
 259. 导游 dăoyóu dướng dẫn viên du lịch
 260. 导致 dăozhì dẫn đến
 261. 打扰 dărăo làm phiên, quây nhiêu
 262. 打扫 dăsăo quét, quét dọn
 263. 大使馆 dàshĩ guăn đại sứ quán
 264. 打算 dăsuàn định, dự định, tính toán
 265. 打听 dating thăm dò, nghe ngóng
 266. 大型 dàxíng quy mô lớn
 267. 答应 dãyìng đông ý, băng lòng
 268. 大约 dàyuẽ khoảng, ước chừng, chắc là
 269. 打招呼 dăzhãohũ chào hỏi
 270. 打折 dăzhé chiết khấu, giảm giá
 271. 打针 dăzhẽn tiêm
 272. 地 de trợ từ kết cấu
 273. 白; de của
 274. 等 dẽng Chờ, đợi
 275. 等 dẽng Chờ, đợi
 276. 灯 dẽng đèn
 277. 登机牌 dẽng jĩ pái thẻ lên máy bay
 278. 等待 dẽngdài đợi
 279. 等候 dẽnghòu đợi
 280. 登记 dẽngjì đăng ký
 281. 等于 dẽngyú bằng
 282. 得意 déyì đắc ý
 283. 递 dì trnyên đạt, chuyên giao
 284. 顿 dùn ngừng, bữa, lập tức
 285. 吨 dũn tấn
 286. 朵 duo bông
 287. 多 duõ nhiêu
 288. 多亏 duõkuĩ may mắn, may mà
 289. 多么 duõme bao nhiêu, biết bao
 290. 多少 duõshăo bao nhiêu, mấy
 291. 多余 duõyú dư, dư thừa
 292. 独特 dútè độc đáo
 293. 肚子 dùzi bụng
 294. 恶劣 èliè xấu xa, tồi tệ
 295. 而 ér và, mà, nhưng
 296. 耳朵 ẽrduõ tai
 297. 而且 érqiẽ mà còn, hơn nữa
 298. 儿子 érzi con trai
 299. 发 fầ phát, gửi
 300. 发达 fầdá phát triên
 301. 发抖 íầdỗu run rẩy
 302. 发挥 íầhuĩ phát huy, gắng sức
 303. 罚款 fákuăn phạt tiên
 304. 法律 aiu pháp luật
 305. 发明 faming phát minh
 306. 翻 fan xoay, lật, trở mình
 307. 反对 fandui phản đối
 308. 反而 fan’er trái lại, ngược lại
 309. 反复 fanfil lặp đi lặp lại
 310. 放 fang tha, thả
 311. 方 fang vuông
 312. 放暑假 fang shujia nghỉ hè
 313. 妨碍 fang’ai gây trở ngại
 314. 方案 fang’an kế hoạch, phương án
 315. 方便 fangbian thuận tiện, thuận lợi
 316. 房东 fangdong chủ nhà
 317. 方法 fangfa phương pháp
 318. 仿佛 fangfu hình như, dường như
 319. 房间 fangjian phòng
 320. 方面 fangmian phương diện, mặt, phía
 321. 放弃 fangqi vứt bỏ, từ bỏ
 322. 方式 fangshi phương thức, cách thức
 323. 放松 fangsong thả lỏng, thư giãn
 324. 饭馆 fanguan Quán cơm
 325. 方向 fangxiang phương hướng
 326. 放心 fangxm yên trí, yên tâm
 327. 烦恼 fannao phiên não, phiên muộn
 328. 繁荣 fanrong phôn vinh
 329. 凡是 fanshi phàm là, hễ là
 330. 范围 fanwei phạm vi
 331. 翻译 fanyi phiên dịch, dịch
 332. 反应 fanying phản ứng
 333. 反应 fanying phản ứng
 334. 反映 fanying phản ánh
 335. 反正 fanzheng dù sao cũng
 336. 发票 fapiao hóa đơn
 337. 发烧 fashao phát sốt, sốt
 338. 发生 fasheng xảy ra
 339. 发现 faxian tìm ra, phát hiện
 340. 发言 fayan phát biêu
 341. 法院 fayuan tòa án
 342. 感觉 ganjue cảm thấy,thấy
 343. 赶li gănkuài nhanh, mau lên
 344. 感冒 gănmào bị cảm
 345. 感情 gănqíng tình cảm
 346. 感受 gănshòu cảm nhận
 347. 感想 gănxiăng cảm tưởng
 348. 感谢 gănxiè cảm ơn
 349. 干燥 gãnzào khô hanh
 350. 搞 găo làm
 351. 尚 gão cao
 352. 告别 gàobié từ tiệt
 353. 尚档 gãodàng cao cấp
 354. 高级 gãojí cao cấp
 355. 告诉 gàosù bảo, kể
 356. 尚兴 gãoxìng vui vẻ, vui mừng
 357. 个 gè cái
 358. 隔壁 gébì nhả bên cạnh
 359. 个别 gèbié riêng biệt, cá biệt
 360. 胳膊 gẽbo cánh tay
 361. 哥哥 gẽgẽ anh
 362. 给 gẽi cho
 363. 革命 gémìng cách mạng
 364. 跟 gẽn theo
 365. 根本 gẽnbẽn căn bản
 366. 更 gèng hơn nữa, càng, thêm
 367. 更 gèng càng, hơn
 368. 更加 gèngiiã càng, thêm, hơn nữa
 369. 根据 gẽnjù căn cứ
 370. 个人 gèrén cá nhân
 371. 格外 géwài đặc biệt
 372. 挂号 guàhào đăng ký, lấy số
 373. 乖 guãi tốt, ngoan
 374. 怪不得 guàibùdé chăng trách
 375. 拐弯 guaiwan rẽ, ngoặt
 376. 官 guãn cán bộ, công chức, sỳ quan
 377. 观点 guãn diăn quan điêm
 378. 关闭 guãnbì đóng
 379. 观察 guãnchá quan sát, xem xét
 380. 逛 guàng đi dạo
 381. 光 guãng ánh sáng, nhẵn, sạch trơn, chỉ
 382. 广播 guăngbò phát thanh, truyền hình
 383. 广场 guăngchăng quảng trường
 384. 广大 guăngdà rộng lớn
 385. 广泛 guangfan rộng rãi
 386. 广告 guănggào quảng cáo
 387. 光滑 guãnghuá trơn tuột, nhẵn bóng
 388. 光临 guãnglín sự hiện diện, ghé thăm
 389. 光明 guãngmíng ánh sáng
 390. 光盘 guãngpán CD
 391. 光荣 guãngróng quang vinh
 392. 关怀 guãnhuái quan tâm
 393. 冠军 guànjũn quán quân, chức vô địch
 394. 管理 guanlĩ quản lí
 395. 观念 guãnniàn quan niệm
 396. 罐头 guàntóu đồ hộp
 397. 关系 guãnxì quan hệ, liên quan
 398. 关心 guãnxĩn quan tâm
 399. 关于 guãnyú vê
 400. 观众 guãnzhòng khán giả, quần chúng
 401. 管子 guanzi ống
 402. 孤单 gũdãn cô đơn
 403. 古典 gudian cổ điển
 404. 姑姑 gũgũ CÔ
 405. 规定 guĩdìng quy định
 406. 规律 guĩlu quy luật
 407. 繊 guĩmó quy mô
 408. 估计 gũjì đánh giá, ước đoán
 409. 顾客 gùkè khách hàng
 410. 古老 gủlao CŨ
 411. 滚 gủn lăn, lộn, cút xéo
 412. 姑娘 gũniang CÔ gái
 413. 过 guò Qua
 414. 过 guò qua, đón (tết)
 415. 锅 guõ nồi
 416. 过期 guò qí quá hạn, hết hạn
 417. m汁 guỗ zhĩ nước hoa quả
 418. 过程 guòchéng quá trình
 419. 过分 guòfèn quá đáng, quá mức
 420. 国籍 guójí quốc tế
 421. 国际 guójì quốc tế
 422. 国家 guójiã nhà, nước, quốc gia
 423. 过敏 guòmĩn dị ứng
 424. i庆节 guóqìng jié ngày quốc khánh
 425. 过去 guòqù đã qua, trước đây, đi qua
 426. m然 guỗrán quả nhiên, thật sự
 427. 果实 guỗshí trái cây
 428. 和 hé và, với
 429. 河 hé sông
 430. 何必 hébì hà tất, cần gì phải
 431. 合法 héfã họp pháp
 432. 合格 hégé hợp lệ, đạt chuẩn
 433. 黑 hẽi màu đen
 434. 黑板 hẽibăn bảng đen
 435. 何况 hékuàng hơn nữa
 436. 合理 hélĩ họp lý
 437. 恨 hèn hận, ghét
 438. 横 héng ngang
 439. 和平 hépíng hòa bình
 440. 合适 héshì phù họp
 441. 合同 hétóng hợp đông
 442. 核心 héxĩn trung tâm
 443. 合影 héyĩng chụp ảnh chung
 444. 盒子 hézi cái hộp
 445. 合作 hézuò họp tác
 446. 红 hóng đỏ
 447. 厚 hòu dầy
 448. 后果 hòuguõ hậu quả
 449. 后悔 hòuhuĩ hối hận
 450. 后来 hòulái sau, sau rồi
 451. 后面 hòumiàn phía sau, mặt sau
 452. 猴子 hóuzi con khỉ
 453. 壶 hú bình, ấm
 454. 画 huà vẽ, họa , bức tranh
 455. 花 huã hoa, tiêu tiền
 456. 滑冰 huábĩng trượt băng
 457. 划船 huáchuán chèo thuyền
 458. 坏 huài xâu,hỏng
 459. 伙伴 huỗbàn đối tác
 460. 火柴 huỗchái diêm
 461. 火车站 huỗchẽ zhàn ga tàu
 462. 賴 huòdé giành được, đạt được
 463. 活动 huódòng hoạt động
 464. 活泼 huópõ hoạt bát, nhanh nhẹn
 465. 或者 huòzhẽ hoặc
 466. 忽然 hũrán đột nhiên, chợt
 467. 护士 hùshì y tá
 468. 忽视 hũshì coi nhẹ, lơ là
 469. 胡Ì兑 húshuõ xuyên tạc, nói bậy
 470. 胡同 hútòng ngõ, hẻm
 471. 糊涂 hútú hô đô, lơ mơ, mơ hô
 472. 呼吸 hũxĩ thở, hô hấp
 473. 互相 hùxiãng lẫn nhau
 474. 胡须 húxũ râu
 475. 护照 hùzhào hộ chiếu
 476. 极 jí rất, hết, cực
 477. 寄 jì gửi
 478. 假 jiă giả dối, giả định,giả như
 479. 甲 jiă giáp, thứ nhất
 480. 家 jiã gia đình, nhà
 481. 加班 jiãbãn tăng ca
 482. 嘉宾 jiãbĩn khách
 483. 价格 .iiàgé giá cả
 484. 家具 jiãjù gia cụ, đồ dùng trong nhà
 485. 件 jiàn chiêc, cái, kiện
 486. 检 jiăn nhặt
 487. 肩膀 jianbang vai
 488. 伙伴 huỗbàn đối tác
 489. 火柴 huỗchái diêm
 490. 火车站 huỗchẽ zhàn ga tàu
 491. 賴 huòdé giành được, đạt được
 492. 活动 huódòng hoạt động
 493. 活泼 huópõ hoạt bát, nhanh nhẹn
 494.  或者 huòzhẽ hoặc
 495.  忽然 hũrán đột nhiên, chợt
 496.  护士 hùshì y tá
 497.  忽视 hũshì coi nhẹ, lơ là
 498. 胡Ì兑 húshuõ xuyên tạc, nói bậy
 499.  胡同 hútòng ngõ, hẻm
 500.  糊涂 hútú hô đô, lơ mơ, mơ hô
 501. 呼吸 hũxĩ thở, hô hấp
 502.  互相 hùxiãng lẫn nhau
 503.  胡须 húxũ râu
 504. 护照 hùzhào hộ chiếu
 505.  极 jí rất, hết, cực
 506.  寄 jì gửi
 507.  假 jiă giả dối, giả định,giả như
 508.  甲 jiă giáp, thứ nhất
 509.  家 jiã gia đình, nhà
 510.  加班 jiãbãn tăng ca
 511.  嘉宾 jiãbĩn khách
 512.  价格 .iiàgé giá cả
 513. 家具 jiãjù gia cụ, đồ dùng trong nhà
 514. 件 jiàn chiêc, cái, kiện
 515.  肩膀 jianbang vai
 516.  节 jié đoạn, khúc, tiết
 517. 借 jiè mượn
 518.  届 jiè khóa, lần, đợt
 519.  接 jiẽ , r
 520.  接待 jiedai tiếp đãi
 521. 阶段 jiẽduàn giai đoạn
 522.  解放 jiefang giải phóng
 523.  结婚 jiéhũn kết hôn,lấy nhau
 524. 姐姐 iiẻiiẽ chị gái
 525.  接近 jiẽjìn tiếp cận
 526.  借口 jiekou CỚ
 527. 结论 jielun kết luận
 528.  介绍 jieshao giới thiệu
 529.  节省 jiesheng tiết kiệm
 530.  解释 jiesm giải thích
 531. 结束 jieshu kết thúc, hết
 532.  解说员 jieshuo yuan người dẫn truyện
 533.  戒烟 jieyan cai thuốc, bỏ thuốc lá
 534.  节约 jieyue tiết kiệm
 535.  结账 jiezhang thanh toán
 536.  接着 jiezhe sau đó, tiếp theo
 537.  戒指 jiezm nhẫn
 538. 及格 jígé họp cách, đạt tiêu chuẩn
 539.  景色 jingse phong cảnh
 540.  精神 jĩngshén tinh thần, sinh lực, sức sống
 541.  精神 iĩngshén tinh thần
 542. 尽管 jmguan cứ việc, cho dù
 543. 尽管 jmguan mặc dâu
 544. 经验 jingyan kinh nghiệm
 545.  经营 jingying kinh doanh
 546. 兄甲 jingzheng cạnh tranh
 547.  镜子 jingzi gương
 548. 纪念 jinian kỷ niệm
 549. 进口 jinkou nhập khâu
 550. 尽力 ;inli cố gắng
 551. 尽量 jmliang cố hết sức
 552.  金属 jmshu kim khí
 553.  今天 jmtian hôm nay
 554.  进行 jinxing tiến hành
 555.  禁止 jinzhi cấm chỉ, cấm
 556.  极其 jiqi cực kỳ, vô cùng
 557.  机器 máy móc
 558.  既然 jiran đã
 559.  既然 jiran đã… thì
 560.  肌肉 jĩròu bắp thịt
 561.  及时 jishi kịp thời
 562.  即使 jishi cho dù
 563.  技术 jishu kĩ thuật
 564.  计算 jisuan tính toán
 565.  集体 jiti tập thể
 566.  旧 jiù CŨ
 567.  就 jiù thì, liền, ngay
 568.  救 jiù cứu
 569. 困难 kủnnán trăc trở, khó khăn
 570.  困难 kủnnán khó khăn
 571.  扩大 kuòdà mở rộng
 572.  扩大 Kuòdà phát triên, mở rộng
 573.  裤子 kùzi quân
 574.  辣 là cay
 575.  拉 lã lôi, kéo
 576.  来 lái đến, tới
 577.  来不及 láibụịí không kịp
 578.  来得及 láidéjí kịp thời
 579.  来自 láizì đến từ
 580.  垃圾桶 lãjĩ tỗng thùng rác
 581.  辣椒 làjião Ớt
 582.  蓝 lán xanh lam
 583.  烂 làn nát, thối rữa
 584. 懒 lăn lười biếng
 585.  狼 láng chó sói
 586.  浪费 làngfèi lãng phí
 587.  浪费 làngfèi lãng phí
 588. 浪漫 làngmàn lãng mạn
 589.  老 lăo già
 590.  老师 4 lăo shĩ giáo viên
 591.  老百姓 lăobăixìng dân thường
 592.  老板 lăobăn ông chủ
 593.  劳动 láodòng lao động
 594.  劳驾 láojià làm phiền
 595.  姥姥 lăolao bà ngoại
 596.  老实 lăoshí thảnh thật
 597.  老鼠 lăoshù chuột
 598.  乐观 lèguãn lạc quan
 599.  累 lèi mệt
 600.  类 lèi thể loại
 601.  冷 lẽng lạnh
 602. 离 lí xa rời
 603.  梨 lí quả lê
 604.  粒 lì hạt, viên
 605.  里 lĩ trong
 606.  礼貌 lĩ mào lễ phép
 607.  俩 liă hai
 608.  俩 liă cả hai
 609.  连 lián ngay cả
 610.  脸 liăn mặt
 611.  恋爱 liàn’ài yêu
 612.  売 liàng sáng, bóng, vang lên
 613.  辆 liàng chiêc, cái, kiện
 614.  两 liăng hai
 615. 良好 liánghăo tốt đẹp
 616.  凉快 liángkuai mát mẻ
 617.  粮食 liángshí thức ăn
 618.  联合 liánhé liên hiệp
 619.  连忙 liánmáng vội vàng
 620.  联系 liánxì liên hệ
 621.  练习 liànxí luyện tập
 622.  连续剧 liánxìỹù phim nhiều tập
 623.  了不起 liaobuqi tài ba, giỏi lắm
 624.  聊天 liáotiãn nói chuyện, buôn chuyện
 625.  礼拜天 lĩbài tiãn chủ nhật
 626.  立方 lifang hình lập phương
 627. 厉害 lìhài lợi hại, dữ dội, gay gắt
 628.  离婚 líhũn ly dị
 629. 立即 liji ngay lập tức
 630.  理解 lĩjiè hiểu, lí giải, đã thông
 631.  离开 líkãi rời khỏi
 632.  立刻 like ngay lập tức
 633.  力量 lìliàng sức mạnh
 634.  理论 lĩlùn lý luận, lý thuyết
 635.  厘米 límĩ cm, centimet
 636. 零 líng số không
 637.  铃 líng chuông
 638.  领导 lĩngdăo lãnh đạo
 639. 灵活 línghuó linh hoạt
 640. 零件 lingjian linh kiện, phụ tùng
 641.  零钱 língqián tiền lẻ
 642.  另外 lingwai ngoài ra
 643.  领域 lĩngyù lĩnh vực
 644.  邻居 línjũ hàng xóm
 645.  临时 línshí tạm thời
 646.  力气 lìqì sức lực, hơi sức
 647.  例如 lìrú ví dụ
 648.  利润 lìrùn lợi nhuận
 649.  历史 lìshĩ lịch sử
 650. 留 liú ở lại, lưu lại, giữ lại
 651.  浏览 liúlăn xem lướt qua
 652. 流利 liúlì lưu loát
 653.  流行 liúxíng thịnh hành, lưu hành
 654.  年 nián năm
 655. 念 niàn nhỡ, suy nghĩ, đọc
 656.  年代 niándài niên đại, thời đại
 657.  年级 nianji lớp
 658.  年龄 niánlíng tuổi
 659.  年轻 niánqĩng trẻ
 660.  鸟 niăo chim
 661.  您 nín ngài, ông
 662. Í可 nìngkẽ thà rằng
 663.  牛奶 niúnăi sữa bò
 664. 浓 nóng đặc, đậm
 665.  弄 nòng làm
 666.  农村 nóngcũn nông thôn
 667.  农民 nóngmín nông dân
 668. 农业 nóngyè nông nghiệp
 669.  暖和 nuănhuo ấm áp
 670.  女儿 nữér con gái
 671.  女人 nữrén con gái, phụ nữ
 672.  女士 nủshì cô, chị, bà
 673. 偶尔 õuẽr thỉnh thoảng, ngẫu nhiên
 674. 偶然 ỗurán tình cờ, ngẫu nhiên
 675. 派 pài phái đi, cắt cử
 676. 拍 pãi đập, vỗ, phủi
 677. 排球 páiqiú bóng chuyền
 678. 判断 pànduàn phán đoán
 679. 胖 pàng béo
 680. 旁边 pángbiãn bên cạnh
 681. 盼望 panwang mong mỏi, trông chờ
 682. 盘子 panzi đĩa, mâm, khay
 683. 跑步 păobù chạy bộ
 684. 爬山 páshãn leo núi
 685. 陪 péi dân dăt, cùng, đưa
 686. 赔偿 péicháng bồi thường
 687. 佩服 peitu bội phục, khâm phục
 688.  培养 péiyăng rèn luyện, bôi dưỡng
 689.  盆 pén chậu, bồn
 690.  碰见 pengjian gặp
 691. 匹 pĩ con (ngựa, la..), cuộn, xếp (lụa, vải)
 692. 披 pĩ khoác, choàng
 693.  骗 piàn lừa đảo, lừa
 694.  片 piàn tấm
 695.  篇 piãn bài, trang, tờ
 696.  片面 piànmiàn phiến diện
 697. 票 piào vé
 698. 飘 pião tung bay, lung lay
 699.  漂亮 piàoliang đẹp, xinh đẹp
 700.  皮肤 pífũ da
 701.  啤酒 pí.iiú bia
 702.  疲劳 píláo mệt mỏi
 703.  频道 píndào kênh
 704. 凭 píng dựa vào
 705.  平 píng băng phăng
 706.  平常 píngcháng thông thường
 707. 平方 píngíầng vuông, bình phương
 708.  苹果 píngguỗ quả táo
 709.  评价 píngiià đánh giá
 710. 平静 pingjing yên lặng
 711. 平均 píngiũn bình quân
 712. 兵兵球 pĩngpãng qiú bóng bàn
 713. 平时 píngshí bình thường, ngày thường
 714. 瓶子 pingzi lọ,bình
 715. 品种 pinzhong giống, loại, chủng loại
 716.  批评 piping phê bình
 717. 批评 piping chỉ trích, phê bình
 718.  脾气 píqì tính cách, tính khí
 719.  脾气 píqì tính tình, tính cách
 720. 皮鞋 píxié giày da
 721.  批准 pĩzhũn phê chuân
 722.  破 pò vỡ, thủng, phá vỡ
 723.  破产 pòchăn phá sản
 724. 破坏 pòhuài phá hoại
 725.  迫切 pòqiè bức thiết, cấp bách
 726. 朴素 púsù giản dị, mộc mạc
 727.  葡萄 pútáo nho
 728.  骑 qí cưỡi, đi
 729. 七 qĩ bảy
 730. 钱 qián tiền
 731.  欠 qiàn nợ
 732.  浅 qiăn Nông, nhạt
 733. 千 qiãn nghìn, ngàn
 734. 牵 qiãn kéo
 735.  铅笔 qiãnbĩ bút chì
 736.  墙 qiáng tường, bức tường
 737.  枪 qiãng súng
 738.  强烈 qiángliè mạnh mẽ
 739.  前面 qiánmiàn phía trước
 740.  谦虚 qiãnxũ khiêm tốn
 741. 签证 qiãnzhèng visa
 742. 签字 qiãnzì ký tên
 743.  桥 qiáo cây cầu
 744. 瞧 qiáo nhìn
 745.  敲 qião gõ, khua, bắt bí
 746.  巧克力 qiăokèlì sô cô la
 747.  巧妙 qiăomiào khéo léo, tài tình
 748. 悄悄 qiãoqião lặng lẽ
 749.  起床 qĩchuáng ngủ dậy
 750. 其次 qícì thứ hai, tiếp đó
 751. 期待 qídài kỳ vọng, mong đợi
 752. 切 qiè cắt
 753.  启发 qĩfầ gợi ý
 754.  气氛 qifen không khí
 755.  奇怪 qíguài kỳ lạ, quái lạ
 756.  气候 qìhòu khí hậu
 757.  奇迹 qí.iĩ kỳ tích, kỳ công
 758.  期间 qíjiãn dịp, thời kỳ, thời gian
 759.  起来 qĩlái đứng dậy, ngủ dậy,
 760. 起来 qĩlái lên, dậy
 761.  亲爱 qĩn’ài thân ái, thương yêu
 762. 勤奋 qínfèn siêng năng, cân cù
 763.  请 qĩng xin, mời
 764. 轻 qĩng nhẹ, nhẹ nhàng
 765.  主 qĩng màu xanh, thanh
 766.  清楚 qĩngchũ rõ ràng, minh mân, hiêu rõ
 767.  青春 qĩngchũn tuổi trẻ
 768.  清淡 qĩngdàn nhạt, loãng, nhẹ
 769.  请假 qĩngiià xin nghỉ
 770.  情景 qíngiĩng tình cảnh
 771. 请客 qĩngkè mời khách, đãi khách
 772. 情况 qíngkuàng tình hình
 773. 请求 qĩngqiú thỉnh câu, yêu câu
 774. 青少年 qĩngshàonián thanh thiếu niên
 775. 轻视 qĩngshì khinh thường
 776. 轻松 qĩngsõng nhẹ nhõm, thoải mái
 777. S绪 qíngxù hứng thú
 778.  庆祝 qìngzhù chúc mừng
 779. 侵略 qĩnlủe xâm lược
 780.  亲戚 qĩnqĩ thân thích, người thân
 781.  亲切 qĩnqiè thân thiết
 782. 自 qĩnzì đích thân, tự mình
 783.  穷 qióng nghèo
 784.  其实 qíshí kỳ thực,thực ra
 785.  其他 qítã khác
 786.  企图 qìtú mưu đô, ý đô
 787. 秋 qiũ muà thu
 788.  球迷 qiúmí người hâm mộ
 789.  企业 qĩyè xí nghiệp
 790. 汽油 qìyóu xăng
 791.  其余 qíyú còn lại, ngoài ra
 792.  妻子 qĩzi VỢ
 793. 去 qù đi
 794.  取 qủ lấy
 795. 娶 qủ lấy vợ
 796.  劝 quàn khuyên
 797. 伞 săn 0
 798.  散步 sànbù dạo bộ
 799. 嗓子 sangzi giọng, cổ họng
 800.  森林 sẽnlín rừng rậm, rừng sâu
 801.  杀 shã giết
 802.  沙发 shãíầ ghế xô-pha
 803. 沙漠 shãmò sa mạc
 804.  删除 shãnchú xóa bỏ
 805.  闪电 shăndiàn tia chớp, sét
 806.  上 shàng lên, đi
 807. 上 shàng trên, phía trên
 808. 上班 shàngbãn đi làm
 809.  上当 shàngdàng bị lừa
 810. 商店 shãngdiàn cửa hàng
 811. 商量 shãngliáng thương lượng, bàn thảo
 812. 商品 shãngpĩn hàng hóa
 813.  上网 shangwang lên mạng
 814.  伤心 shãngxĩn thương tâm, đau lòng
 815. 商业 shãngyè kinh doanh
 816.  善良 shànliáng hảo tâm, lương thiện
 817.  善于 shànyú giỏi ve
 818. 少 shăo ít, trẻ
 819.  稍微 shãowéi hơi, một chút, sơ qua
 820.  勺子 sháozi cái thìa
 821. 沙滩 shãtãn bãi biển
 822.  设备 shèbèi thiết bị
 823. 时尚 shíshàng thời thượng, mốt
 824.  事实 shìshí sự thực
 825. 石头 shítou đá
 826.  食物 shíwù thức ăn
 827. 事物 shìwù điều, vật, thứ
 828. 实习 shíxí tập luyện, thực tập
 829. 事先 shìxiãn trước, trước tiên
 830.  实行 shíxíng thực hiện
 831. 实验 shíyàn thí nghiệm
 832. 失业 shĩyè thất nghiệp
 833.  适应 shìyìng thích ứng, hợp với
 834.  使用 shĩyòng sử dụng
 835.  实在 shízài đích thực, đích xác, kì thực
 836.  始终 shĩzhõng từ đầu đến cuối
 837. 獅子 shĩzi sư tử
 838.  痩 shòu gầy
 839.  收 shõu nhận, thu vào, thu lấy, thu hoạch
 840.  受不了 shòu bùliăo không chịu nổi
 841.  手表 shõubiăo đồng hồ
 842. 收到 shòudào nhận được
 843.  受到 shòudào đau khổ, chịu, bị ảnh hưởng
 844.  首都 shõudũ thủ đô
 845. 手工 shõugõng thủ công
 846.  收获 shõuhuò thu hoạch
 847.  售货员 shòuhuòyuán nhân viên bán hàng
 848.  手机 shõujĩ điện thoại
 849.  收据 shõujù biên nhận, biên lai
 850.  收入 shõurù thu nhập
 851.  受伤 shòushãng bị thương
 852.  收拾 shõushi thu dọn, chỉnh lý
 853. 手术 shõushù phẫu thuật
 854.  手套 shõutào găng tay
 855.  首先 shõuxiãn đầu tiên
 856.  手续 shõuxù thủ tục
 857. 手指 shouzhi ngón tay
 858.  树 shù cây
 859.  书 shũ sách
 860.  输 shũ thua
 861.  帅 shuài đẹp trai
 862. 甩 shuăi quăng, ném
 863.  摔 shuãi ném, rơi
 864.  双 shuãng đôi, hai
 865.  双方 shuãngíầng cả hai bên
 866.  刷牙 shuãyá chải răng
 867.  鼠标 shũbião chuột máy tính
 868.  蔬菜 shũcài rau
 869.  舒服 shũfủ thoải mái, dễ chịu
 870.  谁 shuí ai
 871.  税 shuì thuế
 872.  水 shuĩ nước
 873.  水果 shuĩguõ hoa quả
 874.  睡觉 shuijiao ngủ
 875.  水平 shuĩpíng trình độ
 876.  书架 shũjià giá sách
 877.  数据 shùjù dữ liệu
 878. 熟练 shúliàn thảnh thạo, thuần thục
 879. 数码 shùmă kỹ thuật số
 880.  顺便 shùnbiàn nhân tiện
 881.  顺利 shùnlì thuận lợi
 882.  顺序 shùnxù trật tự, thứ tự
 883.  说不定 shuõ bu dìng nói không chừng, chưa biết chừng
 884. 说服 shuõfú thuyết phục
 885. 说话 shuõhuà nói ra, nói chuyện
 886.  说明 shuõmíng nói rõ
 887. 硕士 shuòshì thạc sĩ
 888. 舒适 shũshì dễ chịu, thỏa mái
 889. 叔叔 shũshu chú
 890. 熟悉 shúxĩ quen thuộc
 891. 数学 shùxué toán học
 892. 属于 shũyú thuộc về
 893. 梳子 shũzi lược, cái lược
 894. 四 SÌ bốn
 895. 死 SĨ chết
 896. 撕 sĩ xé rách
 897. 丝绸 sĩ chóu lụa
 898. 丝毫 sĩháo tí ti, mảy may, chút nào
 899. 似乎 sìhũ có vẻ như
 900. 司机 sĩjĩ lái xe
 901. 思考 sĩkăo suy nghĩ
 902. 寺庙 sìmiào đền chùa
 903. 私人 sĩrén riêng, tư nhân
 904. 思想 sĩxiăng tư tưởng
 905. 算 suàn tính toán, mưu tính, đoán, coi là
 906. 酸 suãn chua
 907. 速度 sùdù tốc độ
 908. 岁 suì tuổi
 909. 碎 suì nghiền nát
 910. 随便 suíbiàn tùy tiện, tùy ý
 911. 虽然 suĩrán tuy
 912. 随着 suizhe đi theo, cùng với
 913. 塑料袋 sùliào dài túi ni lông
 914. 损失 sủnshĩ tổn thất, mất mát
 915. 孙子 sunzi cháu trai
 916. 孙子 sunzi cháu trai
 917. 锁 suỗ khóa
 918. 所谓 suowei cái gọi là
 919. 缩小 suõxiăo thu hẹp
 920. 所以 suõyĩ cho nên
 921. 所有 suỗyõu tất cả
 922. 宿舍 sùshè ký túc xá
 923. 塔 tă tháp
 924. 她 tã bà ầy, cô ấy, chị ấy
 925. 它 tã nó
 926. 厶 tái đài, bệ, sân khấu, chiếc
 927. 态度 tàidù thái độ
 928. 台阶 táijiẽ bậc thềm
 929. 太太 tàitài VỢ
 930. 太阳 tàiyáng mặt trời
 931. 谈 tán nói chuyện, thảo luận
 932. 弹钢琴 tán gãngqín đánh đàn piano
 933. 糖 táng đường, kẹo
 934. 趟 tàng chuyến đi
 935. 趟 tàng chuyến đi
 936. 烫 tàng hâm, là, ủi
 937. 汤 tãng canh
 938. 谈判 tánpàn cuộc đàm phán
 939. 桃 táo quả đào
 940. 套 tào bộ
 941. 逃避 táobì trốn thoát
 942. 讨论 tăolùn thảo luận
 943. 讨厌 tăoyàn ghét
 944. 特别 tèbié đặc biệt
 945. 特点 tèdiăn đặc điêm
 946. 疼 téng đau
 947. 疼爱 téng’ài thương yêu
 948. 特殊 tèshũ đặc biệt
 949. 特意 tèyì có lòng, ý đặc biệt
 950. 特征 tèzhẽng đặc trưng
 951. 题 tí > > đê mục, đê W
 952. 提 tí tiêu đề, đề ra
 953. 踢足球 tĩ zúqiú đá bóng
 954. 甜 tián ngọt
 955. 填空 tiánkòng điên vào chô trông
 956. 天空 tiãnkõng bâu trời
 957. 天气 tiãnqì thời tiết
 958. 天真 tiãnzhẽn ngây thơ, hồn nhiên
 959. 条 tiáo cành, mảnh, sợi, con
 960. 条件 tiáọịiàn điều kiện
 961. 调皮 tiáopí nghịch ngợm
 962. 聊天 tiáotiãn trò chuyện
 963. 跳舞 tiàowũ múa
 964. 挑战 tiaozhan thách thức
 965. 调整 tiaozheng điều chỉnh
 966. 提倡 tíchàng đề xướng, khởi xướng
 967. 提纲 tígãng đê cương
 968. 提高 tígão nâng cao
 969. 相似 xiãngsì giống
 970. 详细 xiángxì kỳ càng, tỉ mỉ
 971. 想象 xiăngxiàng tưởng tượng
 972. 相信 xiãngxìn tin, tin tưởng
 973. 象征 xiàngzhẽng tượng trưng
 974. 羡慕 xiànmù ngưỡng mộ, ghen tị
 975. 显然 xiănrán hiên nhiên, rõ ràng, dê nhận thây
 976. 先生 xiãnshẽng thầy, ngài, tiên sinh
 977. 现实 xiànshí thực tế
 978. 显示 xiănshì hiển thị, trưng bày
 979. 现象 xiànxiàng hiện tượng
 980. 鲜艳 xiãnyàn hiên nhiên, rõ ràng
 981. 鲜艳 xiãnyàn sáng, tươi đẹp, rực rỡ
 982. 现在 xianzai bây giờ
 983. 限制 xianzhi hạn chê
 984. 笑 xiào cười
 985. 小 xiăo nhỏ, bé
 986. 消费 xiãofèi sự tiêu thụ
 987. 效果 xiàoguỗ hiệu quả
 988. 笑话 xiàohuà truyện cười
 989. 消化 xiãohuà tiêu hóa
 990. 小伙子 xiaohuozi thanh niên
 991. 小姐 xiaojie tiêu thư, cô
 992. 小麦 xiăomài lúa mì
 993. 消灭 xiãomiè tiêu diệt, diệt vong
 994. 销售 xiãoshòu bán hàng
 995. 孝顺 xiàoshùn hiếu thảo
 996. 小说 xiăoshuõ tiểu thuyết
 997. 小偷 xiăotõu tên trộm
 998. 消息 xiãoxĩ tin tức, thông tin
 999. 小心 xiăoxĩn coi chừng, cẩn thận
 1000. 校长 xiaozhang hiệu trưởng
 1001. 下载 xiazai tải về
 1002. 鞋 xié giầy
 1003. 斜 xié nghiêng
 1004. 写 xiẽ viết
 1005. xiẽ một ít, một vài
 1006. 歇 xiẽ dừng lại, nghỉ ngơi
 1007. 谢谢 xièxie cảm ơn
 1008. 西瓜 xĩguã dưa hấu
 1009. 习惯 xíguàn quen
 1010. 西红柿 xĩhóngshì cà chua
 1011. 喜欢 xĩhuãn thích
 1012. 细节 xìjié chi tiết
 1013. 戏剧 xìjù kịch, tuồng
 1014. 信 xìn thư, tin tưởng, tín hiệu, chữ tín
 1015. 新 xĩn mới
 1016. 信封 xinfeng phong bì
 1017. 行 xíng được, đi, đường đi, làm, tài giỏi
 1018. 姓 xìng họ
 1019. 醒 xĩng tỉnh, tỉnh ngủ, tỉnh ngộ
 1020. 性别 xìngbié giới tính
 1021. 形成 xíngchéng hình thành
 1022. 行动 xíngdòng hành động, hoạt động
 1023. 兴奋 xĩngfèn phấn khởi, hăng hái
 1024. 幸福 xìngfú hạnh phúc
 1025. 性格 xìnggé tính cách
 1026. 幸亏 xìngkuĩ may mắn tay, may mà
 1027. 行李箱 xínglĩ xiãng va-li
 1028. 星期 xĩngqĩ ngày thứ
 1029. 兴趣 xìngqù hứng thú
 1030. 行人 xíngrén người đi bộ
 1031. 形容 xíngróng hình dung, miêu tả
 1032. 形势 xíngshì tình hình
 1033. 形式 xíngshì hình thức
 1034. 行为 xingwei hành vi
 1035. 形象 xíngxiàng hình tượng, hình ảnh
 1036. 性质 xingzhi tính chất
 1037. 形状 xingzhuang hình dáng
 1038. 信号 xìnhào tín hiệu
 1039. 辛苦 xĩnkũ vất vả
 1040. 心理 xĩnlĩ tâm lý
 1041. 心情 xĩnqíng tâm tình, tâm trạng
 1042. 信任 xìnrèn tín nhiệm, tin tưởng
 1043. 欣赏 xĩnshăng thưởng thức
 1044. 新闻 xĩnwén tin tức
 1045. 信息 xìnxĩ thông tin
 1046. 新鲜 xĩnxiãn tươi
 1047. 信心 xìnxĩn niêm tin
 1048. 信用卡 xìnyòngkă thẻ tin dụng
 1049. 心脏 xĩnzàng tim
 1050. 胸 xiõng ngực
 1051. 兄弟 xiõngdì anh em trai
 1052. 雄伟 xiongwei hùng vĩ
 1053. 洗手间 xĩshỗujiãn nhả về sinh
 1054. 系统 xìtỗng hệ thống
 1055. 修 xiũ sửa chữa, tu hành, xây đắp
 1056. 修改 xiũgăi sửa đổi
 1057. 爷爷 yéye ông
 1058. 业余 yèyú nghiệp dư
 1059. 叶子 yezi chiếc lá
 1060. 亿 yì một trăm triệu
 1061. 以 yĩ lấy, bởi vì, để, nhằm
 1062. 乙 yĩ thứ hai, ất, B
 1063. 一般 yìbãn bình thường, phổ biến
 1064. 一辈子 yĩbèizi cả đời, một đời
 1065. 一边 yìbiãn mặt bên, một mặt, vừa
 1066. 一且 yĩdàn một khi, chốc lát
 1067. 一定 yídìng chính xác, nhất định,
 1068. 移动 yídòng di động
 1069. 衣服 yĩfú quân áo, áo
 1070. 一会儿 yĩhuĩr một lát, một chốc
 1071. 以及 yĩ.ií và
 1072. 意见 yìjiàn ý kiến
 1073. 已经 yĩ.iĩng đã,rôi
 1074. 一路平安 yĩlù ping’an thượng lộ bình an
 1075. 议论 yìlùn thảo luận, bàn luận
 1076. 移民 yímín di dân
 1077. 银 yín bạc
 1078. 阴 yĩn âm, trời râm
 1079. 饮料 yĩn liào nước ngọt
 1080. 因此 yĩncĩ do đó, vì vậy
 1081. 因而 yĩn’ér vì thế
 1082. 硬 yìng cứng
 1083. 窄 zhăi hẹp, chật
 1084. 摘 zhãi hải, bẻ, ngắt, lấy
 1085. 站 zhàn đứng
 1086. 长 zhang lớn, cả, trưởng
 1087. 涨 zhang tăng lên
 1088. 张 zhang mở ra, trang, bức…
 1089. 丈夫 zhangfu chông
 1090. 账户 zhanghu tài khoản
 1091. 展开 zhankai triển khai, tiến hành
 1092. 展览 zhanlan triên lãm
 1093. 粘贝占 zhantie dán
 1094. 占线 zhanxian đường dây bận
 1095. 战争 zhanzheng chiến tranh
 1096. 找 zhao tìm
 1097. 照常 zhaochang như thường lệ
 1098. 招待 zhaodai chiêu đãi
 1099. 照顾 zhàogù chăm sóc
 1100. 召开 zhaokai triệu tập, mời dự họp
 1101. 着凉 zhaoliang cảm lạnh, nhiễm lạnh
 1102. 照片 zhaopian bức ảnh
 1103. 招聘 4 zhaopin tuyên dụng
 1104. 照相机 zhaoxiangjl máy chụp ảnh
 1105. 着 zhe đang, đây, chứ, nhé
 1106. 这 zhe đây, này
 1107. 阵 zhen trận, cơn
 1108. 真 zhen thật, chính xác
 1109. 针对 zhendui nhằm vào, chĩa vào
 1110. 正 zheng chính giữa, chính trực, chính diện
 1111. 挣钱 zhèng qián kiêm tiên
 1112. 政策 zhengce chính sách
 1113. 正常 zhengchang bình thường
 1114. 政府 zhengfu chính phủ
 1115. 整个 zhengge toàn bộ, tất
 1116. 正好 zhenghao vừa hay
 1117. 证件 zhengjian giấy chứng nhận
 1118. 证据 zhengju chứng cứ
 1119. 整理 zhengli chỉnh lí, thu xếp, thu dọn
 1120. 争论 zhengliin tranh cãi, tranh luận
 1121. 证明 zhengming chứng minh
 1122. 征求 zhengqiu trưng cầu, xin ý kiến
 1123. 争取 zhengqu tranh thủ
 1124. 正确 zhengque chính xác
 1125. 正式 zhengshi chính thức
 1126. 整体 zhengti toàn thể, tổng thể
 1127. 正在 zhengzai đang
 1128. 政治 zhengzhi chính trị
 1129. 真理 zhenli chân lý, sự thật
 1130. 真实 zhenshi chân thật, chân thực
 1131. 枕头 zhentou cái gối
 1132. 珍惜 zhenxi quý, quý trọng
 1133. 真正 zhenzheng chân chính, chính xác
 1134. 这儿 zher Ở đây, phía này
 1135. 只 zhi chỉ
 1136. 之 zhĩ tới, cái đó, người đó, của
 1137. 支 zhĩ đội, đơn vị (bản, bài cây, cán)
 1138. 支持 zhichi ủng hộ
 1139. 挣钱 zhèng qián kiêm tiên
 1140. 政策 zhengce chính sách
 1141. 正常 zhengchang bình thường
 1142. 政府 zhengfu chính phủ
 1143. 整个 zhengge toàn bộ, tất
 1144. 正好 zhenghao vừa hay
 1145. 证件 zhengjian giấy chứng nhận
 1146. 证据 zhengju chứng cứ
 1147. 整理 zhengli chỉnh lí, thu xếp, thu dọn
 1148. 争论 zhengliin tranh cãi, tranh luận
 1149. 证明 zhengming chứng minh
 1150. 征求 zhengqiu trưng cầu, xin ý kiến
 1151. 争取 zhengqu tranh thủ
 1152. 正确 zhengque chính xác
 1153. 正式 zhengshi chính thức
 1154. 整体 zhengti toàn thể, tổng thể
 1155. 正在 zhengzai đang
 1156. 政治 zhengzhi chính trị
 1157. 真理 zhenli chân lý, sự thật
 1158. 真实 zhenshi chân thật, chân thực
 1159. 枕头 zhentou cái gối
 1160. 珍惜 zhenxi quý, quý trọng
 1161. 真正 zhenzheng chân chính, chính xác
 1162. 这儿 zher Ở đây, phía này
 1163. 只 zhi chỉ
 1164. 之 zhĩ tới, cái đó, người đó, của
 1165. 支 zhĩ đội, đơn vị (bản, bài cây, cán)
 1166. 支持 zhichi ủng hộ

Bài viết thuộc phần từ vựng Tiếng trung chuyên ngành, tham khảo thêm bài viết Trọn bộ từ vựng Tiếng Trung HSK3 đầy đủ nhất để nâng cao vốn từ