Thông tư hướng dẫn ghi bằng cấp bằng Tiếng Anh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /2012/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày    tháng    năm 2012

 

THÔNG TƯ

 

Sửa đổi điểm (17), (19), (20) Phụ lục cách ghi nội dung trên bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp kèm theo Thông tư số 20/2009/TT-BGDĐT

ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp; sửa đổi điểm (17), (19), (20) Phụ lục cách ghi nội dung trên bằng tốt nghiệp cao đẳng kèm theo

Thông tư số 21/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.

 

Điều 1. Sửa đổi điểm (17), (19), (20) Phụ lục cách ghi nội dung trên bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp kèm theo Thông tư số 20/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

1. Điểm (17) được sửa đổi như sau:

“(17) Ghi ngày và năm bằng số, ghi tháng bằng chữ tiếng Anh. (Ví dụ: ngày tháng năm sinh Tiếng Việt ghi “07/10/2005” thì tiếng Anh ghi “07 October 2005”).”

2. Điểm (19) được sửa đổi như sau:

“(19) Ghi xếp loại tốt nghiệp, bằng tiếng Anh: loại Xuất sắc ghi “Excellent”, loại Giỏi ghi “Very good”, loại Khá ghi “Good”, loại Trung bình khá ghi “Average good”, loại Trung bình ghi “Ordinary”.”

3. Điểm (20) được sửa đổi như sau:

“(20) Ghi hình thức đào tạo, bằng tiếng Anh: “Chính quy” ghi “Full-time”, “Vừa làm vừa học” ghi “Part-time”, “Học từ xa” ghi “Distance learning”, “Tự học có hướng dẫn” ghi “Guided Self – learning”.”

Điều 2. Sửa đổi điểm (17), (19), (20) Phụ lục cách ghi nội dung trên bằng tốt nghiệp cao đẳng kèm theo Thông tư số 21/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng.

1. Điểm (17) được sửa đổi như sau:

“(17) Ghi ngày và năm bằng số, ghi tháng bằng chữ tiếng Anh. (Ví dụ: ngày tháng năm sinh Tiếng Việt ghi “07/10/2005” thì tiếng Anh ghi “07 October 2005”).”

2. Điểm (19) được sửa đổi như sau:

“(19) Ghi xếp loại tốt nghiệp, bằng tiếng Anh: loại Xuất sắc ghi “Excellent”, loại Giỏi ghi “Very good”, loại Khá ghi “Good”, loại Trung bình khá ghi “Average good”, loại Trung bình ghi “Ordinary”.”

3. Điểm (20) được sửa đổi như sau:

“(20) Ghi hình thức đào tạo, bằng tiếng Anh: “Chính quy” ghi “Full-time”, “Vừa làm vừa học” ghi “Part-time”, “Học từ xa” ghi “Distance learning”, “Tự học có hướng dẫn” ghi “Guided Self – learning”.”

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2012. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ./.

 

Nơi nhận:

– Văn phòng Chính phủ;

– UBVHGDTNTN&NĐ của QH;

– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Như Điều 3;

– Cục kiểm tra văn bản QPPL;

– Công báo;

– Kiểm toán nhà nước;

– Website Bộ;

– Lưu VT, Vụ PC.

BỘ TRƯỞNG

 

Xem thêm: Từ vựng cấp bậc quân đội