Các môn học ngành tài chính ngân hàng bằng Tiếng Anh

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Professional Knowledge
II.1 Kiến thức cơ sở ngành Basic Knowledge
17 Kinh tế vi mô Microeconomics
18 Pháp luật kinh tế Economic Laws
19 Nguyên lý thống kê Statistics Theory
20 Nguyên lý kế toán Accounting Theory
21 Tài chính tiền tệ Monetary Finance
22 Marketing căn bản Principles of Marketing
23 Quản trị học Administration Science
24 Tài chính học Finance Science
25 Toán kinh tế Mathematical Economics
26 Tin học ứng dụng trong kinh doanh Application Informatics in Interprise
II.2 Kiến thức ngành Special Knowledge
27 Tài chính doanh nghiệp Corporate Finance
28 Tài chính quốc tế International Finance
29 Định giá tài sản Property Valuation
30 Thị trường chứng khoán Stock Market
31 Quản lý dự án Project Management
32 Thuế nhà nước State Taxation
33 Bảo hiểm Insurance
34 Quản lý tài chính công Public Finance Management
35 Nghiệp vụ ngân hàng trung ương Central Bank Operations
36 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Commercial Banking Operations
37 Thẩm định tài chính dự án đầu tư Investment Finance Project Assessment
38 Kế toán ngân hàng Trung ương Central Bank Accounting
39 Kế toán ngân hàng thương mại Commercial Bank Accounting
40 Phân tích tài chính doanh nghiệp Corporate Finance Analysis
II.3 Các học phần tự chọn (chọn 2 trong 4) Selt-Selected Subjects
41
42 Thanh toán quốc tế International Payment
Kiểm toán Auditing
Kinh doanh bất động sản Real Estate Business
Quản trị tín dụng quốc tế và nợ nước ngoài International Credit and Foreign Debt Management
II.4 Thực tập nghề nghiệp: 9 tuần Professional Practice
II.5 Thực tập tốt nghiệp: 6 tuần Thesis

Xem thêm Các môn học ngành Quản Trị Kinh doanh bằng Tiếng Anh