Từ điển chuyên ngành Việt Anh

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Việt Anh đầy đủ nhất!

Ưu việt

“Ưu việt” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh: superiority
Ví dụ: chúng tôi không thể thuyết phục họ vể lính ưu việt của sản phẩm chúng tôi.
we just can’t convince them of the superiority of our products.

Leave a Reply