Từ điển chuyên ngành Việt Anh

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Việt Anh đầy đủ nhất!

Ứng dụng

“Ứng dụng” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh: application
Ví dụ: máy vi tính có vài ứng dụng. nó có thể được dùng để ghi lại mức bán, kiểm soát hàng tồn kho và quản lý sổ sách về kinh doanh.
the computer has several applications. ỉĩ can be used to record sales, control inventory. and keep business records.

Leave a Reply