Từ điển chuyên ngành Việt Anh

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Việt Anh đầy đủ nhất!

Thu hẹp

“Thu hẹp..” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh: downsize
Ví dụ: một người quản lý giỏi biết khi nào là lúc thu hẹp phạm vi hoạt động khi việc kinh doanh trở nên quá lớn
a good manager knows when it’s time to downsize operations when business gets too big.

Leave a Reply