Từ điển chuyên ngành Việt Anh

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Việt Anh đầy đủ nhất!

Sự kiện

“Sự kiện.” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh Kinh tế: fact
Ví dụ: để duy trì mức sản xuất cho có hiệu quả cao nhất, chúng ta cần sản xuất ra khối lượng cao nhất bằng cách sử dụng tối thiểu số máy móc và sức lao động.
to keep production most efficient, we need to produce the highest volume using the least amount of machines and labor.

Leave a Reply