Ngành công nghiệp được quốc hữu hóa

“Ngành công nghiệp được quốc hữu hóa.” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh Kinh tế: nationalized industry
Ví dụ: những ngành công nghiệp được quốc hữu hóa như công ty thép anh quốc và renault nhận được sự trợ cấp của chính phủ.
nationalized industries like british steel and renault receive subsidies from governments.