Từ điển chuyên ngành Việt-Anh Archive

Ưu tiên cho

“Ưu tiên cho.” dịch sang Tiếng Anh là gì? Nghĩa Tiếng Anh: give preference to, prefer Ví dụ: chúng tôi dĩ nhiên sẽ ưu tiên cho những ứng cử viên có kinh nghiệm quá khứ. we’ll obviously give preference to candidates with previous experience. mặc dù người có kinh nghiệm đưực ưu liên, nhưng công …

Ứ đọng

“Ứ đọng” dịch sang Tiếng Anh là gì? Nghĩa Tiếng Anh: accumulation Ví dụ: sơ đồ bố trí đúng đắn rất cần thiết để ngăn không cho sản phẩm dồn đống lại ở một điểm trên dây chuyền sản xuất, và dể ngăn không cho các sản phẩm chưa bán được hoặc các bán thành …