Từ điển chuyên ngành Việt Anh

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Việt Anh đầy đủ nhất!

Cá lớn nuôi cá bé

“Cá lớn nuôi cá bé ” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh: Great fish eat up small
Ví dụ:

Leave a Reply