Từ điển chuyên ngành Việt Anh

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Việt Anh đầy đủ nhất!

bỏ học

“bỏ học” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh: Give up one’s study, break off one’s study, drop out
Ví dụ:

Leave a Reply