bỏ đi

“bỏ đi ” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh: Leave, go off
Ví dụ: Nó bỏ đi, không nói lời nào He left without a word