bỏ cuộc

“bỏ cuộc” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh: Drop out of a competition; give up a match
Ví dụ: Đến chậm, coi như bỏ cuộc He came late, so he was regarded as having dropped out; he came late, so he was scratched