White-collar worker

White-collar worker’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành kinh tế:Công nhân cổ trắng, bàn giấy.
Giải thích thuật ngữ: ‘Người lao động và người sử dụng lao đông không tham gia vào lao động chân tay và những người thực hiện những công việc mang chức năng lãnh đạo.