Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Weather working day of 24 hours

“Weather working day of 24 hours ” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: Ngày làm việc tốt trời 24 giờ
Giải thích: (Xem:Laydays)

Leave a Reply