Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Weather permitting

“Weather permitting ” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải:
Giải thích: Thời tiết thuận lợi (cho làm hàng) (Xem: Laytime).

Leave a Reply