Water Supplier

‘Water Supplier’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Nhà cung cấp nước
Giải thích thuật ngữ: Chủ thể sở hữu và điều hành hệ thống nước công cộng.