Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Volatile Solids

‘Volatile Solids’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Chất rắn dễ bay hơi
Giải thích thuật ngữ: Những chất rắn trong nước hay trong các chất lỏng khác bị tiêu hủy khi đốt cháy dưới dạng khô ở nhiệt độ 55000C.

Leave a Reply