Unsatisfactory

“Unsatisfactory” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: không thỏa đáng
Giải thích: