Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Unloading or Discharging

“Unloading or Discharging ” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải:
Giải thích: Việc dỡ hàng từ tàu lên bờ

Leave a Reply