Toxic Chemical Use Substitution

‘Toxic Chemical Use Substitution’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Sự thay thế hóa chất độc hại
Giải thích thuật ngữ: Việc thay thế các hóa chất bằng các chất khác ít độc hại hơn trong các quá trình chế biến công nghiệp.