Toxic Chemical Release Form

‘Toxic Chemical Release Form’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Hình thức phát thải hoá chất độc hại
Giải thích thuật ngữ: Hình thức thông tin mà một phương tiện cần có trong sản xuất, chế biến hay sử dụng (vượt quá một mức cụ thể) các hóa chất được liệt kê trong mục III Đạo luật SARA.