Toxic Chemical

‘Toxic Chemical’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Hoá chất độc hại
Giải thích thuật ngữ: Bất kỳ hóa chất nào được liệt kê trong quy định của EPA như “Hoá chất độc hại theo khoản 313 Đạo luật Quyền được biết của cộng đồng và Việc hoạch định khẩn cấp năm 1986.”