Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Sub-

Sub- ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành y tế: tiếp đầu ngữ chỉ 1- ở dưới, ví dụ sublingual = dưới lưỡi. 2- một phần, tình trạng nhẹ, ví
dụ subluxation = trật khớp nhẹ.

Leave a Reply