Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Somnambulism

Somnambulism’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành y tế: mộng du, đồng nghĩa với Sleepwalking.

Leave a Reply