Run-Off

‘Run-Off’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Dòng chảy
Giải thích thuật ngữ: Một phần nước mưa, tuyết tan hay lượng nước tưới chảy từ mặt đất vào dòng suối hay các nguồn nước mặt khác. Nó có thể đem chất ô nhiễm trong không khí và đất vào nguồn tiếp nhận.