Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Risk for Non-Endangered Species

‘Risk for Non-Endangered Species’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Rủi ro đối với loài không nằm trong nguy cơ tuyệt chủng
Giải thích thuật ngữ: Rủi ro cho các loài nếu dư lượng thuốc trừ sâu dự tính bằng hoặc lớn hơn LC50.

Leave a Reply