Required real rate of return on capital

Required real rate of return on capital’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành kinh tế: Suất sinh lợi thực tế cần có của vốn