Reaeration

‘Reaeration’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Sự tái sục khí
Giải thích thuật ngữ: Việc đưa không khí vào các tầng dưới của hồ chứa. Khi bọt khí hình thành và dâng lên trong nước, khí oxi sẽ hòa tan vào nước và bù vào lượng oxi đã mất. Sự dâng lên của bọt khí làm cho lớp nước thấp hơn nổi lên mặt, nơi chúng sẽ lấy oxi từ khí quyển.