Rate of time preference

Rate of time preference’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành kinh tế: Tỷ lệ ưu tiên thời gian.
Giải thích thuật ngữ: Xem TIME PREFERENCE