Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Prevalent Level Samples

‘Prevalent Level Samples’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Mẫu khí thông thường
Giải thích thuật ngữ: Những mẫu khí được lấy ở điều kiện bình thường (còn được gọi là mẫu khí nền bao quanh).

Leave a Reply