Prebisch thesis

Prebisch thesis’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành kinh tế: Luận đề Prebisch
giải thích thuật ngữ: Một quan điểm cho rằng tiến bộ kỹ thuật ở các nước phát triển thường có kết qủa là lương của lực lượng lao động cao hơn và có những cải thiện trong mức sống nhưng không làm cho mức giá của các hàng hoá thấp hơn (một số hàng hoá này được xuất khẩu đến các nước đang phát triển)