Personal rate of substitution

Personal rate of substitution’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành kinh tế: Tỷ lệ thay thế cá nhân.
Giải thích thuật ngữ: Xem MARGINAL RATE OF SUBSTI-TUTION