Personal Air Examples

‘Personal Air Examples’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Mẫu không khí cá nhân
Giải thích thuật ngữ: Những mẫu không khí lấy từ ống bơm nối trực tiếp với công nhân. Ống này có bộ lọc gom và băng từ tính đặt vào vùng thở của cá nhân đó (do yêu cầu của chuẩn amiăng thuộc Đạo luật OSHA và quy định bảo vệ công nhân của EPA).