Permanent income hypothesis

Permanent income hypothesis’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành kinh tế: Giả thuyết thu nhập thường xuyên.
Giải thích thuật ngữ: Giả thiết cho rằng tiêu dùng của cá nhân hoặc hộc gia đình phụ thuộc vào thu nhập thường xuyên của cá nhân ấy hoặc hộ ấy