On the high sea:

“On the high sea: ” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: hải phận quốc tế, vùng biển chung
Giải thích: