North China sea Pilot book

“North China sea Pilot book” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: cuốn Hoa tiêu Bắc Hải
Giải thích: