Maximum Acceptable Toxic Concentration

‘Maximum Acceptable Toxic Concentration’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Nồng độ độc tối đa có thể chấp nhận
Giải thích thuật ngữ: Trong kiểm tra tác động sinh thái, là vùng (hay số trung bình nhân) giữa mức tác hại không quan sát được và mức tác hại thấp nhất quan sát được.