Material Safety Data Sheet (MSDS)

‘Material Safety Data Sheet (MSDS)’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS)
Giải thích thuật ngữ: Bản biên soạn thông tin yêu cầu bởi Tiêu chuẩn liên lạc OSHA về nhận diện các hoá chất nguy hại, các nguy hại vật lý và sức khỏe, giới hạn phơi nhiễm và các biện pháp phòng ngừa. Khoản 311 Đạo luật SARA yêu cầu các cơ sở nộp MSDS trong những trường hợp cụ thể.