Keep away before the sea

“Keep away before the sea” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: hướng mũi tàu đối sóng, giữ cho tàu gối sóng!
Giải thích: