Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

ISIC

“‘ISIC”dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: Phân loại Ngành Công nghiệp theo tiêu chuẩn Quốc tế.
Giải thích thuật ngữ: Xem INTERNATIONAL STANDARD INDUSTRAL CLASSIFICATION

Leave a Reply