International Regulations for preventing collision at sea

“International Regulations for preventing collision at sea” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: quy tắc (quốc tế) tránh va trên biển.
Giải thích: