International Convention on Safety of Life at sea

“International Convention on Safety of Life at sea” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: Công ước (quốc tế) về an toàn sinh mạng trên biển.
Giải thích: