Interna Rate of return

Interna Rate of return’ dịch ra Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: Nội suất thu hồi vốn/ tỷ lệ hoàn vốn nội bộ.