Industrial and Commercial Finance Corporation

“‘Industrial and Commercial Finance Corporation”dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: ‘Công ty Tài chính Công nghiệp và Thương mại.
Giải thích thuật ngữ: Xem INVESTORS INDUSTRY.