Incineration at Sea

Incineration at Sea” dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Đốt trên biển
Giải thích thuật ngữ: Sự đổ bỏ rác thải bằng cách đốt ngoài biển trên những tàu đốt được thiết kế đặc biệt