General and administrative expenses

General and administrative expenses dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kế toán: Chi phí quản lý doanh nghiệp